Impact HUB Bratislava
Booking Form

Organization / Ordering Party (Organizácia / Objednávateľ):
Contact person for invoicing (Kontaktná osoba ohľadom fakturácie):
Email address:
Tell us something about your organization/company and event you plan to organize. (Stručné info o vašej organizácii/spoločnosti a o evente, ktorý plánujete organizovať):
Event type (Typ udalosti):
Required space (Požadovaný priestor):
Planned date of the event (Plánovaný dátum eventu):
Time-frame of the event start/end. Pls indicate if you need more days. (Časové rozmedzie udalosti – od/do. Prosím uveďte ak potrebujete viac dní.):
Expected number of guests or participants (Predpokladaný počet hostí alebo účastníkov):
Catering

You can choose from few options. In case you order catering via our partners we will get in touch with you to specify your requirements and prepare calculation for you.
(Môžete si vybrať z viacerých možností. V prípade, že si objednáte catering cez niektorého z našich partnerov, spojíme sa s vami ohľadom špecifikácie požiadaviek a prípravy cenovej kalkulácie.)

Note: Fresh water and coffee in Vacuum flask is included in all bookings.
Poznámka: Čerstvá voda a káva v termoske je súčasťou každej objednávky.
We’d like you to help with the promotion of our event – pls specify your need.
(Požadujeme pomoc s propagáciou eventu z vašej strany – prosím upresnite).
Note: to be discussed and calculated based on requirements.
Poznámka: je potrebné prediskutovať a pripraviť kalkuláciu na základe požiadaviek.
Other special requirements, pls specify:
(Iné špeciálne požiadavky, prosím upresnite):

Basic Equipment: Flipchart, Data projector, Fresh water and coffee in Vacuum flask are included in all bookings upon request. (Základné vybavenie): Flipchart, projektor, čerstvá voda a káva/čaj v termoske sú súčasťou každej objednávky priestorov na vyžiadanie.

We will reply within 24 hours. Thank you for your interest!
Odpovieme vám najneskôr do 24 hodín. Ďakujeme za váš záujem!

booking@impacthub.sk

Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.